از سال ۱۴۰۲ آیین موزه برتر عملکرد یک ساله هر موزه را از اول دیماه سال جاری تا اول دیماه سال آینده خواهد بود و در ۱۴ شاخص عملکرد هر موزه مورد بررسی قرار می‏ گیرد.

فرم شرکت در آئین موزه برتر 1403

مرحله 1 از 15

آدرس
مدیر موزه
رابط موزه
نوع موزه(Required)
مرتبه موزه بر مبنای نیروی انسانی متخصص