بافت تاریخی شیراز ثبت ملی شد

اين محدوده بر اساس بررسى هاى فنى و جلسات كارشناسى به شرح زير واجد ثبت ملى شناخته شد:

١) محدوده بافت تاريخى شيراز شاهدى برجسته از ساختار شهرسازى دوره زنديه می باشد، شيراز پايتخت منحصر بفرد ايران از دوره زنديه است و با توجه كمبود شواهد از معماري و شهرسازي دوره زنديه ثبت ملی محدوده بافت تاريخی شيراز بسيار حائز اهميت است.

٢) اين محدوده با توجه به شواهد برجسته معماری و شهرسازى دوره زنديه، برخوردار از ظرفيتى ويژه برای قرارگيری در فهرست ميراث جهانى يونسكو است و اين امر اهتمام وزارت را برای ثبت ملى اين اثر دو چندان نمود.

۳) محدوده بافت تاريخى شيراز علاوه بر آثار دوره زنديه، دارای شواهدی ارزشمند از دوره صدر اسلام، دوره صفويه و قاجار و برخوردار از يكپارچگى و اصالت كم نظيري در ميان بافت هاي تاريخي شهري ايران است، ثبت ملى اين محدوده كمك شايانی به حفاظت اين اثر در آينده خواهد نمود.

۴) عرصه يكپارچه محدوده بافت تاريخی شهر شيراز به ميزان ٣٦٠ هكتار، حسب درخواست صاحبنظران، سازمان های مردم نهاد و كارشناسان ذيربط و درخواست مقامات عالي اجرايی استان فارس، برخوردار از جنبه عمومي و شان ملی برای ثبت مي باشد.

لذا محدوده بافت تاريخي شهر شيراز به موجب معيار ١، ٢، ٩، ١٢ معيارهاى كلی ثبت واجد ثبت ملی شناخته شد.

این صفحه را پرینت کنید