برنامه بازدید مجازی موزه‌ها

پیام آقای میر سید احمد محیط طباطبایی رئیس کمیته ملی موزه های ایران ( ایکوم ) در خصوص برنامه بازدید مجازی موزه ها در راستای تحقق شعار ایکوم ایران #موزه_ها_زنده_هستند ، که به همت مدیر محترم موزه ارتباطات ( وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات) با همکاری معاونت محترم میراث فرهنگی و مدیرکل محترم موزه ها ( وزارت میراث فرهنگی ،گردشگری و صنایع دستی) از جمعه اول فروردین ۱۳۹۹ تا سیزدهم فروردین هر روز ساعت 15 – 16 ، امکان بازدید از موزه ها در خانه به صورت مجازی و آنلاین فراهم گردیده است.

بخش اول 1 : روز هشتم فروردین ، معرفی “سردر باغ ملی ” توسط جناب آقای میر سید احمد محیط طباطبایی رئیس کمیته ملی موزه های ایران ( ایکوم ) در خصوص برنامه بازدید مجازی موزه ها در راستای تحقق شعار ایکوم ایران #موزه_ها_زنده_هستند ، که به همت مدیر محترم موزه ارتباطات ( وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات) با همکاری معاونت محترم میراث فرهنگی و مدیرکل محترم موزه ها از جمعه اول فروردین ۱۳۹۹ تا سیزدهم فروردین هر روز ساعت 15 – 16 ، امکان بازدید از موزه ها در خانه به صورت مجازی و آنلاین فراهم گردیده است.

بخش دوم : معرفی موزه آبگینه ، توسط جناب آقای میر سید احمد محیط طباطبایی رئیس کمیته ملی موزه های ایران ( ایکوم ) در خصوص برنامه بازدید مجازی موزه ها در راستای تحقق شعار ایکوم ایران #موزه_ها_زنده_هستند ، که به همت مدیر محترم موزه ارتباطات ( وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات) با همکاری معاونت محترم میراث فرهنگی و مدیرکل محترم موزه ها از جمعه اول فروردین ۱۳۹۹ تا سیزدهم فروردین هر روز ساعت 15 – 16 ، امکان بازدید از موزه ها در خانه به صورت مجازی و آنلاین فراهم گردیده است.

بخش سوم: معرفی مجموعه ثبت جهانی کاخ گلستان ، توسط جناب آقای میر سید احمد محیط طباطبایی رئیس کمیته ملی موزه های ایران ( ایکوم ) در خصوص برنامه بازدید مجازی موزه ها در راستای تحقق شعار ایکوم ایران #موزه_ها_زنده_هستند ، که به همت مدیر محترم موزه ارتباطات ( وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات) با همکاری معاونت محترم میراث فرهنگی و مدیرکل محترم موزه ها از جمعه اول فروردین ۱۳۹۹ تا سیزدهم فروردین هر روز ساعت 15 – 16 ، امکان بازدید از موزه ها در خانه به صورت مجازی و آنلاین فراهم گردیده است.

این صفحه را پرینت کنید