شعار سال ایکوم

شعار روز جهانی موزه ۲۰۲۳ «موزه، پایداری و سلامت»  است


 کلمه به کار رفته در انگلیسی به معنای اولیه «رفاه» است اما در توضیحات متن و سند، بر بعد سلامت ازجمله سلامت روان تاکید شده است. به همین علت، در شعار که جنبه عمومی دارد کلمه «سلامت» برجسته شد. / مترجم

موزه ها عوامل کلیدی تاثیرگذاری بر رفاه و توسعه پایدار جوامع ما هستند. موزه ها به عنوان نهادهای مورداعتماد و به منزله تاروپودهای مهم بافت اجتماعی مشترک ما، در موقعیت منحصر به فردی قرار دارند برای اینکه تاثیر آبشارگونه ای را برای تقویت تغییرات مثبت، خلق کنند. موزه ها به شیوه های مختلف
می تواند به دستیابی به «اهداف توسعه پایدار» کمک کنند ازجمله ازطریق حمایت از اقدامات درزمینه تغییرات اقلیمی و تقویت دربرگیرندگی به منظور مقابله با انزوای اجتماعی و بهبود سلامت روان.

همانطورکه در قطعنامه ایکوم در نشست سال 2019 کیوتو با عنوان «پایداری و اجرای دستورکار 2030: تغییر جهانمان» تاکید شد، همه موزه ها باید در شکل دادن و خلق آینده ای پایدار، نقش ایفا کنند. موزه ها می توانند این کار را ازطریق برنامه های آموزشی ، برپایی نمایشگاه، تعامل با جامعه و پژوهش انجام دهند.

از سال 2020 برای روز جهانی موزه، شعاری انتخاب می شود که در حمایت از اهداف مندرج در اهداف توسعه پایدار سازمان ملل متحد است. ما در سال 2023 بر موارد ذیل متمرکز خواهیم بود:

  • هدف شماره 3 باعنوان رفاه و سلامت جهانی:

حصول اطمینان از زندگی سالم و ترویج رفاه برای همه سنین بویژه در حوزه های مرتبط با سلامت روان و انزوای اجتماعی

  • هدف شماره13 باعنوان اقدام برای تغییرات اقلیمی:

صورت دادن اقدامات فوری برای مقابله با تغییرات اقلیمی و تاثیرات آن و اتخاذ رویه های کاری با آلایندگی کم کربنی در کشورهای توسعه یافته و راهبردهای کاهش آثار آن در مناطق کمتر توسعه یافته

  • هدف شماره 15 باعنوان زندگی روی زمین:

حفاظت، احیاء و ترویج استفاده پایدار از زیست بوم­های زمینی و تقویت صدای رهبران بومی و افزایش آگاهی عمومی  درباره نابودی تنوع زیستی

ما همه اعضای جامعه مدنی را تشویق می کنیم تا در روز 18 ماه می در کنار هم جمع شوند برای اینکه همه توان بالقوه متحول کننده موزه ها در زمینه رفاه و توسعه پایدار، محقق شود.


 

این صفحه را پرینت کنید