موزه های علوم، پایداری و به زیستن

موزه ملی علوم و فن آوری ایران با مشارکت ایکوم ایران، فرهنگستان علوم پزشکی برگزار میکند:

موزه های علوم، پایداری و به زیستن

ارکان :

  • مشارکت عمومی و جمعی برای پایداری
  • به زیستن و سبک زندگی نگاه به توسعه پایدار
  • فناوری و نوآوری در توسعه پایداراین صفحه را پرینت کنید