ICOFOM – موزه شناسی

کمیته بین المللی شناخت موزه

این کمیته انجمن بین المللی مهمی است در زمینه مباحث موزه ای به معنی وسیعتر آن، موزه شناسی با رویکرد نظری به هر فعالیت فردی یا جمعی مربوط به حفاظت، تفسیر و ارتباطات از میراث فرهنگی و طبیعی ما و در یک محیط اجتماعی که در آن ارتباط بین یک انسان یا شیئی خاص اتفاق افتاده است .اگر چه رشته موزه شناسی وسیعتر از مطالعه خود موزه است ، تمرکز اصلی آن برعمل کرد، فعا لیت ها و نقش موزه در جامعه بعنوان حافظه جمعی می باشد.همچنین این کمیته  به مطالعات حرفه های مختلف موزه می پردازد. موزه شناسی یا فرم  نمایشگاهی آن از جنبه های کار بردی موزه بشمار می روند.تمامی مقاله ها ی کنفرانس های سالیانه با عنوان مجموعه مطالعات ICOFOM به چاپ میرسد.اعضا از طریق یک خبرنامه در جریان امور قرار میگیرند.


<<رییس>>

François Mairesse, ICOFOM Chairperson
Université Sorbonne Nouvelle Paris 3, Département de Médiation Culturelle
13, rue Santeuil
75231 Cedex 05 Paris
France

<<دبیرخانه>>

Ms Saena SADIGHIYAN