1.

آموزش             

آموز ش پرسنل شامل دوره هاي كوتاه مدت غيرآكادميك، اعزام جهت دوره تخصصي در داخل، بورسيه براي گذراندن دوره تخصصي آكادميك در خارج و ديگر  فعاليتها براي ارتقاي دانش و آموزش كاركنان در زمينه مرتبط با كارآنها است. آموز ش عمومي  شامل آموزش موردي و موضوعي براي مخاطبين از طريق موزه اعم از شيوه حضوري يا مجازي،آموزش دانشآموزان و دانشجويان و همكاري با نهادهاي آموزشي براي اجراي برنامه هاي تخصصي آموزشي، آموزش از طريق برگزاري مسابقات، كارگاه هاي آموزشي، جلب  مشاركتها،  برنامه هاي نمايشي و ديگر موارد . 


2.

بازدید از موزه      

منظو ر مجموعه  فعاليتهايي است كه باعث رشد كمي و كيفي بازديد موزه براي مخاطبين خاص و عمومي موزه ميشود و مي تواند شامل برنامه ريزي براي بازديدهاي عمومي، تدوين برنامه براي بازديدهاي ويژه و مناسبتدار ،توجه به گروه هاي خاص، نيازها و علايق بازديدكنندگان و همچنين صرف وقت، دقت و تعامل بازديدكنندگان باشد. در اين زمينه مجموعه مطالعات و پژوهش هاي هدفمند براي شناخت و دستيابي مخاطبين و ايجاد ارتباط با آنها بسيار مؤثر و مورد توجه است . 


3.

گردآوري  

منظور از گردآوري شناسايي و دستيابي به آثار مرتبط با موضوع موزه براي تكميل،  يا توسعه موزه مورد نظر در موضوع و فعاليت هايي است كه سبب دستيابي موزه به اين آثار از طريق خريد، اهدا و وقف ميشود. بنابراين در موضوع گردآوري؛ شناسايي، دستيابي و ثبت و ضبط مجموعه هاي جديد مورد نظر است  


4.

معرفی  

    در اين بخش، داشتن ايده در يك مفهوم كلان كه اهداف موزه را تأمين نمايد و براساس آن نمايش آثار در  بخشهاي دايمي،  موقت، سيار و مجازي صورت پذيرد و همچنين  بهره گيري از شيوه هاي راهنمايي  و اطلاع  رساني براي انتقال مفاهيم و شناساندن ميراث ملموس و غيرملموس مدنظر است. مجموعه فعاليت هايي كه با عث شناساندن خود موزه ، موضوع، داشته ها و  داده هايش به مخاطبين از طرق مختلف اعم از برگزاري نمايشگاه ، جشنواره، انتشارات، خبررساني،  فناوري هاي نوين معرفي در موزه و ديگر  برنامه هاي ويژه و خلاقانه شود، مورد ارزيابي قرار مي گيرد. برنامه و فعاليت ها بايد مرتب ط با موضوع موزه باشد و ساير  برنامه هاي عمومي  غيرمرتبط در زمره معرفي قرار  نميگيرد. 


5.

نگهداري و حفاظت    

مجموعه  فعاليتهايي كه در سطح وسيع خود با شناخت استانداردها و نيازهاي مجموعه ها و  فراهم آوري امكانات و شرايط مطلوب باعث حفظ و ترميم آثار در اماكن موزه اعم از مخازن ، بخش ها ، نمايشگاه ها و هر مكان ديگر شود. اين  فعاليتها در شكل كمي و كيفي خود به حفاظت مطلو ب تر آثار در قالب حفاظت محيطي و فيزيكي  مي انجامد. هرگونه فعاليت  نر م افزاري و سخت افزاري بسترساز و  توسعه بخش حفاظتي، تفكيك،   مستندنگاري ،استانداردسازي و مرمتي در اين حوزه مورد نظر است .  


6.

پژوهش     

منظور از پژوهش در موزه، انجام  پژوهش هاي آكادميك در كليه موضوعات  موزه اي است كه باعث افزايش سطح كمي و كيفي اين فعاليت هاست. از سوي ديگر يكي از مهم ترين موضوعات پژوهشي در هر موزه پژوهش بر آثار موزه  است كه زمينه را براي ثبت، حفاظت و معرفي اين آثار فراهم   مي سازد. پژوهش امري است مبتني بر تحقيقي كه به نشر مقال ه، نشريه، كتاب و ساير اقلام انتشاراتي منجر مي شود.        


7.

اعمال استانداردهاي فنی و توسعه فیزیكی  

  از آنجايي كه رعايت اصول فني و استانداردهاي  لازمه يك موزه در مكانيابي، محوطه و حوزه پيراموني،  ساختمان موزه (چه در ساخت يا مرمت بناي موزه )روشها و تجهيزات نگهداري و  نمايش آثار، حفظ و نگهداري اشياي موزهاي از آسيب هاي محيطي، انساني و بلاياي طبيعي و جنگ و نيز ايجاد فضايي مطلوب  براي بازديدكنندگان و كاربري هاي جنبي در دستيابي به اهداف موزه از اهميت فراواني برخوردار است، از اين رو،  مجموعه اقدامات و فعاليت هايي كه باعث حفظ يا ارتقاي كيفيت و اعمال استانداردهاي لازم فضايي و فني در زمينه هاي نگهداري و نمايش آثار   شون د يا امكان توسعه فيزيكي مجموعه را با حفظ شرايط كيفي و استانداردهاي لازم فراهم نمايند مورد نظر و ارزيابي اين شاخص خواهند بود   . 


8.

توسعه مدیریت     

منظور از اين بخش گسترش و تكميل بخش هاي موزه جهت پردازش بهتر به مجموعه و زير مجموعه، تخصصي كردن بخش ها از  طريق جذب نيروهاي متخصص، ايجاد  بخشهاي جديد مؤثر و همچني ن  بسترسازي حقوق اداري براي تثبيت نظام اداري و مؤسسه اي موزه از طريق هيئت  امنايي شدن و ديگر  موار د خاص هر موزه است .در اين بخش مجموعه فعاليت هاي مشوق كاركنان از طريق ايجاد انگيزه، تشويق هاي لازم در جهت سوق دادن به فعاليت هاي پژوهشي، مطالعات تخصصي، ارتقاي سطح علمي و خدمات رساني بهتر و جلب رضايتمندي مخاطبين  موز ه ها مورد نظر است   


9.

خلاقیت و نوآوري    

    منظو ر از خلاقيت و نوآوري در موزهها بهرهمندي از ايده هاي روياپردازانه و عينيت بخشيدن به آنها در حد امكانات، به ويژه در  حوزه معرفي، آموزش و جلب مشاركت در حوزه مديريت موزه هاست، همچنين تلفيق ايده هاي خلاقانه و نوآورانه با فنآور ي هاي نوين و ويژگي هاي فرهنگي  و بومي از شاخص هاي مهم خلاقيت و نوآوري در موزه هاست   . 


10.

تلاش براي  بقا    

منظو ر از شاخص تلاش براي بقاي موزهها مجموعة فعاليت هاي پيگيرانه و تلاش مؤثر در حفظ موزه ها يا هستي بخش براي موزه هاي در حال زوال است كه به ناگزير بيانگر فعاليت ها و فداكاري هاي آميخته با عشق براي تداوم حيات م  وزه است، لذا گذراندن فراز و نشيب هاي پي درپي و چير ه شدن بر مشكلات در دستيابي به اهداف ،كه همانا سرپا نگاه داشتن موزه است، گوياي شاخص مذكور است. 


11.

روز جهانی موزه     

    منظو ر مجموعه فعاليت هايي است كه هم موضوع و در راستاي شعار روز جهاني موزه، در طول سال، در موزه انجام پذيرفته است. اين فعاليت ها شامل برگزاري نمايشگاه ها، گرد همايي ها و نشست هاي علمي، چاپ راهنما، بروشور و كاتالوگ و پروژه هاي علمي و نگهداري و نمايش آثار در اين خصوص است .


12.

شاخص كودكان و نوجوانان     

 • آيا موارد ذيل در موزه هاي تحت نظارت شما موجود است . 
 • بود ن فضا ي مناسب برا ي استقرار كودكان ونوجوانان
 • دارا ي فضا ي مناسب براي استراحت كودكان ونوجوانا ن    
 • داراي راهنما ي آشنا با رفتار كودكان ونوجوانان
 • داراي برنامه مدو ن جهت بازدي د كودكان و نوجوانان
 • داراي بروشور مخصو ص جهت استفاد ه كودكا ن و نوجوانان    
 • داراي برنامه هاي دوره ا ي شامل جشنوار ه – كارگاه –   جشن و …. جهت كود ك  و نوجوان    
 • داراي بخش مجزا جهت تدوين برنام ه – آموز ش دوره اي و….. برا ي كا ر با كودك و نوجوان     

13.

مناسب سازي موزه ها براي استفاده معلولین و جانبازان  

منظور از اين شاخص عملكرد موزه ها در خصوص مناسب سازي محيط موزه براي استفاده معلولين و جانبازان است و اصلاح محيط به طوريكه بازديد كننده معلول قادر باشد آزادانه و بدون خطر در محيط موزه حركت و بازديد كند. لذا مواردي كه در اين شاخص مورد توجه است عبارتند از:  

 • اصلاح ورودي )عرض، جهت بازو بسته شدن، عمق فضاي ورودي و(…
 • اصلاح راهرو)عرض، و…(
 • اصلاح بازشوند ه ها: درو پنجره ها (عر ض سينه هر لنگه، عدم استفاده ا ز درها ي چرخان،  آستانه در، قفل  و دستگير ه  جهت باز  و بسته شدن، عمق فضاي ورودي و…. )
 • اصلاح را ه پله به نحوي كه قابل استفاده براي همه افراد باشد(ايمني پله، ابعاد پله، سطوح پله، سطح شيب دارو…. )
 • اصلاح آسانسور و بالابرهاي مكانيكي( عرض، پوشش كف، دستگيره كمكي  و ….) 
 • اصلاح فضاي بهداشتي
 • در ج علائم
 • كنتر ل الكتريكي(نصب زنگ خطرو .)
 • اصلاح فضاي تجمع
 • اصلاح نيمكت وميز كار و …. 
 • راهنماي الكترونيك، بروشور مخصوص، توجه به طبقه بندي معلوليت و…..
 • تعيين راهنماي  موزه  اختصاصي  جهت  برقراري  ارتباط  با  معلول   و  ارائه  توضيح  با  توجه  به ويژگيها ي هر طبقه    
 • احترام و تكريم   

14.

فعالیت در فضاي مجازي  

آيا  در سال ۱۴۰۰ در فضاي مجازي فعاليت داشته ايد و موارد ذيل در زمره فعاليتهاي موزه شما قرار داشته است كه از طريق فضاي مجازي در اختيار مخاطبين قرار داده اند، با شرح مختصري از ويژگي هاي آن و آدرس اينترنتي مربوط به بارگزاري را در فرم مربوط درج نماييد:  

 1. فيلم
 2. كليپ و تور مجازي
 3. سايت
 4. فايل تصويري و پاورپوينت ارائه شده در رسانه اجتماعي
 5. فعاليت در: آپارات، اينستگرام، واتساپ و….