سومین دوشنبه های ایکوم برگزار شد

سومین دوشنبه های ایکوم با معرفی برنامه های گروه حفاظت ایکوم به پایان رسید.

در این برنامه رسول وطن دوست، رئیس گروه حفاظت ایکوم موضوع برنامه های خود را برای برگزاری ادامه دوشنبه های ایکوم تا پایان سال طرح کرد.

در خاتمه نیز علی عزتی، رئیس انجمن هنرمندان خودآموخته به وطن دوست تابلویی از هنرمندان این انجمن اهدا کرد.

عکسها: آزاده سنبلی

این صفحه را پرینت کنید