شورای بین‌المللی موزه‌ها سازمانی بین‌المللی متشکل از موزه‌ها و متخصصان موزه است که متعهد به تحقیق، حفاظت، تداوم و ارتباط با جامعه میراث طبیعی و فرهنگی جهان، ملموس و ناملموس ، حال و آینده است.

 ایکوم چیست؟

ایکوم یک انجمن متشکل از اعضا و یک سازمان غیردولتی است که استانداردهای حرفه ای و اخلاقی را برای فعالیت های موزه ایجاد می کند. به عنوان انجمن کارشناسان، توصیه هایی را در مورد مسائل مربوط به میراث فرهنگی ارائه و  ظرفیت سازی را ارتقا می دهد و باعث پیشرفت دانش می شود. ایکوم صدای متخصصان موزه در عرصه بین المللی است و آگاهی فرهنگی عمومی را از طریق شبکه های جهانی و برنامه های همکاری افزایش می دهد.

ایکوم به عنوان یک نهاد بین المللی، در حال حاضر دارای 44686 عضو انفرادی در 138 کشورداردکه از طریق:

 • 45493 متخصص
 • در بیش از 138 کشور
 • با 119 کمیته ملی
 • 6 اتحاد منطقه ای،
 • 32 کمیته بین المللی
 • 22 سازمان وابسته

ایکوم تنها سازمان جهانی در زمینه موزه است.

ماموریت های ایکوم

ایکوم پنج ماموریت اصلی دارد:

 • ایجاد استانداردهای برتر
 • رهبری یک مجمع دیپلماتیک
 • توسعه شبکه حرفه ای
 • رهبری اتاق فکر جهانی
 • انجام ماموریت های بین المللی

برنامه راهبردی ایکوم 2022-2028

در سی و هفتمین مجمع عمومی که در 24 آگوست در جریان ایکوم پراگ 2022 برگزار شد برنامه راهبردی 2022-2028  ایکوم به تصویب رسید. این طرح توسط کمیته دائمی برنامه راهبردی تهیه شد، که این برنامه را پس از  فرآیندی مشارکتی طراحی کرد که اعضای ایکوم، شورا مشورتی، هیئت اجرایی و دبیرخانه را درگیر میکند.

برنامه راهبردی 2022-28

اساسنامه ایکوم

اساسنامه شورای بین المللی موزه ها، سند اصلی این سازمان است. قوانین داخلی آیکوم و منشور اخلاقی ایکوم برای موزه ها این اساسنامه را تعریف و تکمیل می کند.