مجموعه دانش ایکوم ایران بستری را برای توسعه تخصص و دانش در زمینه موزه فراهم می کند. مجموعه دانش ایکوم شامل مجلات معتبر و مجموعه کتاب های تحقیقاتی است. کمیته های ایکوم همچنین به طور منظم مجلات، کتاب ها، خبرنامه های الکترونیکی و موارد دیگر را منتشر می کنند.