مشارکت جامعه در موزه های کشمیر و جامو

روز 27 سپتامبر محلق شوید به ما از طریق ادرس ذیل

سخنران افتتاحیه عضو هیات اجرایی آسپک پروفسور ( Ambika Patel)و سخنران (Dr. Poonam chaudhary) از دانشگاه جامو

این صفحه را پرینت کنید