نخستین جلسه انجمن دوستداران قانونمدار میراث برگزار شد

نخستین جلسه انجمن دوستداران قانونمدار میراث برگزار شد

از روابط عمومی ایکوم ایران، سیداحمد محیط طباطبایی رئیس هیات مدیره انجمن دوستداران قانونمدار میراث هدف از تشکیل این انجمن را کمک به حفاظت از میراث فرهنگی کشور و جلوگیری از تعدی، تجاوز، فراموشی و نادیده انگاشتن آن از طریق آگاه سازی عمومی، اشاعه فرهنگ دوستدار میراث فرهنگی و آموزش عنوان کرد.

 

 

این صفحه را پرینت کنید