پوستر روز جهانی موزه ها

شعار جهانی موزه ها در سال 2020 :

موزه ها برای برابری : تنوع و فراگیری

کمیته بین المللی موزه های ایران . روز جهانی موزه ها 29 اردیبهشت 1399

طراح پوستر :سرکار خانم اعظم امینی

این صفحه را پرینت کنید