چهل و هفتمین جلسه از سلسله نشست‌های عصر شنبه‌های مجله بخارا به بحث و گفت‌وگو درباره‌ی میدان حسن‌آباد اختصاص یافته است.

عصر شنبه‌های مجله بخارا

چهل و هفتمین جلسه از سلسله نشست‌های عصر شنبه‌های مجله بخارا به بحث و گفت‌وگو درباره‌ی میدان حسن‌آباد اختصاص یافته است. این نشست با همکاری موسسه ایکوم و کافه مانا در ساعت پنج بعد از ظهر شنبه چهاردهم مردادماه ۱۴۰۲ با حضور: فرزاد رستمی‌فر، شهاب‌الدین ارفعی، سعید سادات‌نیا و احمد محیط طباطبایی برگزار می‌شود.

میـدان حسـن آبـاد یـک مـکان بسـیار پراهمیـت، هـم در بافـت قدیـم و در تهـران دوره هـای میانـی (رضاشـاهی تـا پیـش از اصلاحـات ارضـی) و هـم در تهـران دوره اخیـر و تهـران دوره معاصـر (پـس از انقـلاب اسـلامی) بـه شـمار می آیـد.
ایـن میـدان دو محـور شـریانی را بـه هـم متصـل می کنـد کـه یکـی از آنهـا شـریانی درجـه یـک بسـیار مهـم و دیگـری یـک محـور شـریانی درجـه دو اسـت. اولـی محـوری از میـدان توپخانـه قدیـم (میـدان امـام خمینـی فعلـی)، بـه سـمت غـرب تهـران تـا شـبکه های ارتبـاط اصلـی بـه نـام خیابـان امـام خمینـی (سـپه قدیـم) و دومـی محـوری از کریمخـان تـا راه آهـن، کـه از آنجـا بـه سـمت ری و خیابـان خراسـان منشـعب می شـود. معمـاری نمادیـن میـدان و برخـی از قدیمی تریـن خدمـات شـهری شـامل بیمارسـتان سـینا کـه در محـل مریضخانـه مبارکـه قـرار دارد، اولیـن ایسـتگاه آتش نشـانی شـهر و اولیـن پـارک عمومـی تهـران کـه در اطـراف ایـن میـدان قـرار دارنـد می تواننـد بخشـی از هویـت تاریخـی شـهر را زنـده نگه دارنـد، عملکردهـای قـوی اقتصـادی، بـورس هـای ابـزارآلات و مبلمـان اداری می تواننـد در یـک برنامه ریـزی منسـجم هزینه هـای لازم بـرای ایـن باززنده سـازی را تأمیـن نماینـد. عملکردهـای فرهنگـی در فضاهـای بـزرگ اطـراف میـدان در ایـن برنامـه انسـانی شـدن زندگـی جـاری را بـه ایـن مـکان تاریخـی بازگردانـده و زمینه سـاز شـکل گیری بخشـی از محـور توریسـتی مرکـز شـهر بوده انـد.

این نشست در ساعت پنج بعدازظهر چهاردهم مردادماه ۱۴۰۲ در کافه مانا کافه (به نشانی: بلوار کشاورز، خیابان وصال شیرازی، کوچه اسلامی ندوشن، پلاک ۶) برگزار می‌شود.

این صفحه را پرینت کنید