مجمع سالانه ایکوم روز ۰۷/۱۲/۹۵ در خانه پروین، دبیرخانه کمیته ملی ایران برگزار شد.

در ابتدای جلسه استاد محیط طباطبایی رئیس کمیته ملی ایران گزارش* سال ۹۵ را قرائت کردند.

جناب آقای مهندس بهشتی در سخنرانیشان ضمن تبریک سال ۹۶، همکاری، الفت و مهربانی  بیشتر بین اعضا را متذکر شدند.

گزارش آقای قلی نژاد و خانم اولیازاده بازرس محترم در خصوص تعداد اعضاء، بودجه و هزینه های سال ۹۵ را خود آقای قلی نژاد قرائت کردند.

در گزارش آقای قلی نژاد موارد زیر بیان شد:

هزینه های سال ۹۵ از درآمدهای همین سال بیشتر بود که اضافه هزینه را سرکار خانم طباطبایی پرداخت کرده بودند.

تعداد اعضای انفرادی سال ۲۰۱۷، ۱۳۵ نفر اعلام شد که نسبت به سال ۲۰۱۶ که ۱۶۵ نفر بوده کاهش داشته البته ۲۴ نفر که هنوز حق عضویت ندادند اعلام آمادگی کردند که خواهند پرداخت به این ترتیب تعداد اعضای انفرادی ۲۰۱۷ به ۱۵۹ نفر خواهد رسید.

در ضمن ۴ عضو موسسه در سال ۲۰۱۷ وجود دارد.

اعضای حاضر در جلسه ۹۷ نفر از ۱۳۵ نفر بودند که حدود ۳۰ نفر وکالت داده بودند.

در این جلسه حق عضویت سال ۲۰۱۸ به رای گذاشته شد که در نهایت۵۰،۰۰۰ تومان نقدی داخلی  به ۱۰۰،۰۰۰ تومان افزایش یافت.

بعد از جلسه استاد محیط طباطبایی، اعضای داوطب که مشتاق به دیدن منطقه عودلاجان بودند را همراهی کردند.

در این بازدید خانم رستمی به سرپرستی کار گروه گردشگری تعیین شدند و قرار شد در سال ۹۶ با همکاری دیگر اعضاء مسافرت هایی برای اعضا ترتیب بدهند.

البته کار گروه های دیگری نیز در کمیته ملی ایران فعال می باشند از جمله می شود به کار گروه حقوقی و حقوق بین الملل به سر گروهی سر کار خانم خلقی ؛ کار گروه هنرهای تجسمی به سر گروهی سرکار خانم ویسه و کار گروه آموزش به سر گروهی سرکار خانم امینی اشاره کرد.