مجمع سالانه ایکوم روز 07/12/95 در خانه پروین، دبیرخانه کمیته ملی ایران برگزار شد.

در ابتدای جلسه استاد محیط طباطبایی رئیس کمیته ملی ایران گزارش* سال 95 را قرائت کردند.

جناب آقای مهندس بهشتی در سخنرانیشان ضمن تبریک سال 96، همکاری، الفت و مهربانی  بیشتر بین اعضا را متذکر شدند.

گزارش آقای قلی نژاد و خانم اولیازاده بازرس محترم در خصوص تعداد اعضاء، بودجه و هزینه های سال 95 را خود آقای قلی نژاد قرائت کردند.

در گزارش آقای قلی نژاد موارد زیر بیان شد:

هزینه های سال 95 از درآمدهای همین سال بیشتر بود که اضافه هزینه را سرکار خانم طباطبایی پرداخت کرده بودند.

تعداد اعضای انفرادی سال 2017، 135 نفر اعلام شد که نسبت به سال 2016 که 165 نفر بوده کاهش داشته البته 24 نفر که هنوز حق عضویت ندادند اعلام آمادگی کردند که خواهند پرداخت به این ترتیب تعداد اعضای انفرادی 2017 به 159 نفر خواهد رسید.

در ضمن 4 عضو موسسه در سال 2017 وجود دارد.

اعضای حاضر در جلسه 97 نفر از 135 نفر بودند که حدود 30 نفر وکالت داده بودند.

در این جلسه حق عضویت سال 2018 به رای گذاشته شد که در نهایت50،000 تومان نقدی داخلی  به 100،000 تومان افزایش یافت.

بعد از جلسه استاد محیط طباطبایی، اعضای داوطب که مشتاق به دیدن منطقه عودلاجان بودند را همراهی کردند.

در این بازدید خانم رستمی به سرپرستی کار گروه گردشگری تعیین شدند و قرار شد در سال 96 با همکاری دیگر اعضاء مسافرت هایی برای اعضا ترتیب بدهند.

البته کار گروه های دیگری نیز در کمیته ملی ایران فعال می باشند از جمله می شود به کار گروه حقوقی و حقوق بین الملل به سر گروهی سر کار خانم خلقی ؛ کار گروه هنرهای تجسمی به سر گروهی سرکار خانم ویسه و کار گروه آموزش به سر گروهی سرکار خانم امینی اشاره کرد.

*گزارش سال 95 بعداً ارائه خواهد شد.