ICOM-CC متن ترجمه پیام رییس ایکوم سی سی

جناب آقای میر سید احمد محیط طباطبایی

شرکت‌کنندگان و مدرسان عزیز کارگاه آموزشی

من به عنوان رییس ICOM-CC برای برگزاری اولین کارگاه آموزشی محیط زیست و حفاظت پیشگیرانه که در ایران برگزار می شود ابراز خرسندی نموده و به پژوهشگاه میراث فرهنگی، ایکوم- ایران و موسسه فرهنگی اکو، برای برگزاری این رویداد بسیار مهم تبریک می‌گویم.

شناسایی مخاطرات، تهدیدات و چالشها اولین گام مهم در مدیریت موزه‌ها هستند. راههای حفاظت، نظارت و پیشبرد راه حل های پیشگیرانه عملی می‌تواند چند وجهی باشد، اما دانستن تهدیدات منطقه‌ای و طراحی مسیر با تکنیک‌ها و پتانسیلهای محلی می‌تواند از نقاط آغازین کار باشد و این کارگاه حکم کلید است.

از دیدن فهرست ظرفیت های بین‌المللی مجربی که به آموزش و هدایت در هفته حاضر خواهند پرداخت خرسندم و آرزومندم تمام مباحث نتایج سازنده و مثمرثمری داشته باشد.

همچنین، امیدوارم این رویداد، آغازی برای سلسله کارگاه های آموزشی، فعالیت و رویدادها در مسیر بهینه‌سازی مخاذن، نمایشگاه ها و مدیریت مجموعه های موزه ای در ایران باشد.

با احترام

کریستین استراکون

رییس ایکوم –سی سی

این صفحه را پرینت کنید